Khai thác CSVC trang thiết bị


Cuộc thi của học sinh


Tham quan, hoạt động TDTT, Sinh hoạt dưới cờ


Ảnh giới thiệu sách tháng 12 năm 2018


Ảnh hoạt động thư viện tháng 4 năm 2018


Ảnh hoạt động thư viện tháng 3 năm 2018


Ảnh hội giảng khối 3


Ảnh Hội giảng khối 5


Ảnh Hội giảng khối 2


Ảnh hoạt động chuyên môn tháng 11 năm 2017


Ảnh hoạt động chuyên môn tháng 9, 10 năm 2017


Ảnh học sinh chơi trò chơi dân gian


Ảnh hoạt động đoàn đội tháng 9, 10 năm 2017


Ảnh hoạt động nhân đạo tháng 12 năm 2017


Ảnh hoạt động nhân đạo tháng 11 năm 2017


Ảnh hoạt động nhân đạo tháng 9, 10 năm 2017


152